اهداف دانلودنما

سایت علمی و آموزشی دانلودنما با هدف ایجاد بستری برای عرضه محتوای آموزشی در هر زمینه یا رشته و نیز در مقاطع تحصیلی مختلف بنا گردیده است. یکی از عمده ترین اهداف دانلودنما که در حوزه آموزش مشغول بکار است ، ایجاد یک پایگاه آموزشی منسجم و جامع می باشد تا مخاطبین سایت براحتی بتوانند محتوای آموزشی مورد نظر خود را از وبسایت استخراج نموده و استفاده نمایند.

یکی دیگر از اهداف دانلودنما ایجاد یک پلتفرم خرید و فروش فایل می باشد، چرا که هر فرد یا دانشجو چندین فایل آموزشی دارد که بدون استفاده در سیستم خود از آنها نگهداری می کند، براحتی می تواند با استفاده از بستری که این سایت فراهم آورده است، محتوا های آموزشی خود را در پروفایل مخصوص خود قرار داده و آنها را به مخاطبین دانلودنما بفروش برساند، که از این طریق یک منبع درآمدی برای خود فرد حاصل می شود.